Mindfulness Mindfulness

“I am so deep, I no longer see the actions of man.” “Ik ben zo diep, ik zie de handelingen van de mens niet meer.”
- Maharajji

Vipassana and Mindfulness Vipassana en Mindfulness

Mindfulness has become increasingly popular in therapeutic circles.
Witnessing and thereby not identifying with patterns of thought and feeling turns out to have a beneficial therapeutic effect.

Mindfulness originates from Vipassana. It is derived from it.
Vipassana certainly has therapeutic effects on body and mind.
The body becomes revitalised and the spirit clear.
People look years younger after a retreat and the shriveled pineal gland starts to shine again.

Mindfulness is de laatste tijd in therapeutische kringen populair geworden.
Het aanschouwen en zodoende niet vereenzelvigen met gedachte- en gevoels-patronen, blijkt een gunstig therapeutisch effect te hebben.

Mindfulness vindt haar oorsprong in Vipassana. Het is hiervan afgeleid.
Vipassana heeft zeker therapeutische effecten op lichaam en geest.
Het lichaam wordt vitaler en de geest helder.
Mensen zien er na een retraite jaren jonger uit
en de verschrompelde pijnappelklier begint weer te glanzen.

The current mindfulness approach is therapeutically-based. Its main aim is to improve psychological and emotional functioning. To reduce all kinds of complaints, mostly of depressive nature.

Vipassana does not really concern itself with the person.
The person developed gradually and believing and locating yourself here is what causes all discomfort.
‘Persona’ means mask. It has no roots in reality.
We are therefore not going to improve or fix the mask, but instead we inquire who is living in that mask.
Who is the original inhabitant of this mask?
And when that one comes to light, the persona disappears like a shadow in the light.
You are thereby unmasked. This is called liberation.
Mindfulness aims to create freedom within the ‘I’. By lessening identification with thoughts, feelings and impressions you become separate from it.
Vipassana gives you the insight that you are not a person, but living consciousness, coming to unique expression in each one.

De huidige mindfulness benadering is therapeutisch ingesteld.
Voorop staat het verbetering aanbrengen in het psychologisch en emotioneel functioneren.
Voor het reduceren van allerlei klachten, met name van depressieve aard.

Vipassana bekommert zich eigenlijk niet om de persoon.
De persoon is geleidelijk ontstaan en juist hierin geloven en nestelen,
zorgt voor alle ongemak.
‘Persona’ betekent masker. Het heeft geen wortels in de realiteit.
We gaan dus het masker niet opschilderen of repareren,
maar we onderzoeken wie in dat masker leeft.
Wie is de oorspronkelijke bewoner van dit masker?
En wanneer die aan het licht komt dan verdwijnt de persona, als een schaduw voor het licht.
Zodoende ben je ontmaskert. Dat heet bevrijding.
Mindfulness is er op uit om vrijheid te scheppen binnen het ‘ik’.
Door je minder te vereenzelvigen met gedachten, gevoelens en impressies kom je er los van te staan.
Vipassana geeft je het inzicht dat jij geen persoon bent,
maar levend bewustzijn, wat zich in eenieder op unieke wijze uitdrukt.

GayatriCD

The effect of being with yourself in peace and love (Voice recording of Naropa speaking in Dutch). Het effect van in vrede en liefde met jezelf zijn.

Next article Volgend artikel