Meditation Meditatie

“God is the breath of all breath.” “God is de adem van alle adem.”
- Kabir

Meditation Meditatie

There is no doer
there is no one
remembering self through relaxation
by not doing.

Be empty
by not being
breathing is not activity
it is happening by itself
the body is breathing
you are not breathing
you cannot stop it
it is not an act.

Being one with breath
dissolves doership
and much ado!
This is surrender
there is neither activity
nor passivity
all occurs naturally
spontaneously.

Without doer there is meditation
you cannot do your self
that is I-related
the I does not meditate
only the being is.

Er is geen doener
er is niemand
zelfherinnering door ontspanning
door niet te doen.

Wees leeg
door niet te zijn
ademen is geen activiteit
het gaat vanzelf
het lichaam ademt
jij ademt niet
je kunt het niet stoppen
het is geen handeling.

Eén zijn met de ademhaling,
lost doenerschap op
en een hoop gedoe!
Dit is overgave
er is activiteit
noch passiviteit
alles voltrekt zich natuurlijk
spontaan.

Zonder doener is er meditatie
je kunt jezelf niet doen
dat is ik-gebonden
het ik mediteert niet
alleen het zijnde is.

There is no doer
there is no one
remembering self through relaxation
by not doing.

Be empty
by not being
breathing is not activity. Non activity
it is happening by itself
the body is breathing
you are not breathing
you cannot stop it
it is not an act.

Being one with breath
dissolves doership
and much ado!
This is surrender
there is neither activity
nor passivity
all occurs naturally
spontaneously.

Without doer there is meditation
you cannot do your self
that is I-related
the I does not meditate
only the being is.

Breath is a bridge Adem is een brug

Breath connects consciousness to form,
makes and keeps it alive,
connects spirit to the body,
brings the spirit into the body.

When the mind is still,
The body relaxes,
And when the breath is entered,
the mystery opens up;
of birth, life and death;
of being, consciousness and non-being.

After this is revealed and opened,
the subtle wind of ecstasy flows
through the body,
subtly or stormy,
as life stream.

The body awakens thus,
charged with consciousness,
love takes her birth.

Adem verbindt bewustzijn met vorm,
maakt en houdt deze levend,
verbind geest met lichaam,
brengt de geest in het lichaam.

Wanneer de geest stil is,
Ontspant het lichaam,
En als de adem betreden wordt,
opent het mysterie zich;
van geboorte, leven en sterven;
van zijn, bewustzijn en niet zijn.

Nadat dit onthuld en geopenbaard is,
stroomt de subtiele wind van extase
het lichaam doorheen,
subtiel of stormachtig,
als levensstroom.

Zo wordt het lichaam wakker,
met bewustzijn geladen,
krijgt liefde haar geboorte.

Breath connects consciousness to form,
makes and keeps it alive,
connects spirit to the body,
brings the spirit into the body.

When the mind is still,
The body relaxes,
And when the breath is entered,
the mystery opens up;
of birth, life and death;
of being, consciousness and non-being.

After this is revealed and opened,
the subtle wind of ecstasy flows
through the body,
subtly or stormy,
as life stream.

The body awakens thus,
charged with consciousness,
love takes her birth.

Relaxed awareness Ontspannen gewaarzijn

When you make an effort,
you become tensed
and when you relax,
you fall asleep.
Right in between.
You abide in neither one.
Here is the present silence,
It is not doing anything and it is also not inactive.
It is alive and it is non-moving,
It is moving and it is still.

Wanneer je je inspant,
word je gespannen
en wanneer je ontspant,
val je in slaap.
Precies hiertussen in.
Vertoef je in het één noch het ander.
Hier is aanwezige stilte,
Het doet niets en is ook niet inactief.
Het leeft en is onbeweeglijk,
Het beweegt en is stil

When you make an effort,
you become tensed
and when you relax,
you fall asleep.
Right in between.
You abide in neither one.
Here is the present silence,
It is not doing anything and it is also not inactive.
It is alive and it is non-moving,
It is moving and it is still.

“Meditation is not a byproduct of any technique. Meditation happens beyond mind. No technique can go beyond mind.” “Meditatie is geen bijproduct van wat voor techniek dan ook.
Meditatie voltrekt zich voorbij het denken.
Geen techniek kan voorbij het denken gaan.”

- Osho

Next article Volgend artikel