Instruction Instructie

  1. Bring all your energy in the body. Be the sitting.
  2. Awareness is always there, you cannot do it. It is there. It is you.
  3. Connect this with the natural breath and melt in it.
  1. Breng al je energie in het lichaam. Wees het zitten.
  2. Gewaarzijn is er altijd, dat kun je niet doen. Dat is er. Dat ben je.
  3. Verbind dit met de natuurlijke ademhaling en versmelt erin.

You are not doing anything. This is happening. You merge with the breath, and dissolve.

Vipassana is a deep relaxation
and natural awareness.
It is enjoyable like taking a bath.
A bath of consciousness and love.
It is like sitting in the spring sun after a long and cold winter.
And it is ‘honest’.

It shows what you are,
it shows what has been sown into you,
how it has become your structure.
It shows you the harness of identity
and the identity-free consciousness.
It shows you actuality and timeless reality.

It brings about dying to your distorted self.
Detaching from who you assume you are.
Encountering reality.
No longer avoiding but encountering.

Je doet niets, Dit gebeurt. Je versmelt met de ademhaling en lost op.

Vipassana is een diepe ontspanning
in natuurlijk gewaarzijn.
Het is behaaglijk als een bad.
Een bad van bewustzijn en liefde.
Het is als het zitten in de voorjaarszon na een lange en koude winter.
En het is ‘eerlijk’.

Het laat zien wat je bent,
toont je wat er in je is gezaaid,
hoe dat je structuur is geworden.
Het toont je het harnas van identiteit
en het identiteitsloze bewustzijn.
Het toont je de actualiteit en de tijdloze realiteit.

Het bewerkstelligt het sterven aan je vervormde zelf.
Onthechten aan wie je meent te zijn.
Ontmoeting met de realiteit.
Niet meer vermijden maar ontmoeten.

It destroys your self image.
That which has been placed between you and existence,
and is a terrible obstacle to live freely.
It brings up all resistance
and in perseverance and love this dissolves as well.
It shows who is inhabiting this body.

And when consciousness awakens, she is love.
This is the effect of Vipassana.
The deepest encounter with reality
integrated in human beings.

Vipassana functions as a mirror.
Fears, restlessness, tension, compulsivity, submissiveness, boredom, laziness, need for entertainment, tiredness.
All that got shaped around your true nature becomes visible before it leaves your structure. The intensity of awareness determines whether you will fall through it, or remain stuck in it. The love and dedication to freedom determines whether the veils will evaporate,
or will remain entrapping claws.

Vipassana has nothing to do with an established religion.
Vipassana is not buddhist, just as love cannot be christian and meditation cannot be hindu.
Buddha was also not a buddhist!
It is wise to renounce all dogma
and to look naked into the mirror of the Self.
Let go of any and all identity
and enter unconcealed reality.

You belong nowhere and therefore the universal belongs to you.

Het verwoest je zelfbeeld.
Dat wat tussen jou en het bestaan is geplaatst
en vreselijk in de weg zit om vrij te leven.
Het brengt alle weerstand naar boven
en in volharding en liefde lost ook die op.
Het laat zien wie dit lichaam bewoont.

En als bewustzijn ontwaakt is zij liefde.
Dit is het effect van Vipassana.
De diepste ontmoeting met de werkelijkheid
geïntegreerd in het menszijn.

Vipassana fungeert als een spiegel.
Angsten, rusteloosheid, spanning, dwangmatigheid, slaafsheid,
verveling, luiheid, behoefte aan entertainment, vermoeidheid.
Alles wat om je ware natuur is gevormd wordt zichtbaar voordat het je structuur verlaat.
De intensiteit van het gewaarzijn bepaalt of je hierdoorheen valt
of dat je hier de rest van je leven in blijft hangen.
De liefde en toewijding voor vrijheid bepaalt of de sluiers verdampen,
of dat je in hun klauwen gevangen blijft.

Vipassana heeft niets te maken met een gevestigde religie.
Vipassana is niet boeddhistisch,
net zomin als liefde christelijk kan zijn of meditatie hindoeïstisch.
Boeddha was ook geen boeddhist!
Het is wijs om ieder dogma vaarwel te zeggen
en naakt in de spiegel van het Zelf te kijken.
Iedere identiteit los te laten
en de onverhulde werkelijkheid te betreden.

Je hoort nergens meer bij en daarom behoort het universele jou toe.

Next article Volgend artikel