Vipassana

No approach is more potent to awaken than Vipassana meditation.
The strength lies in the simplicity and directness.
Melting with the breath to merge with universal consciousness.
Witnessing consciousness becomes one with the essence of life.

Here we meet life as it is,
without intervention of ‘I’ and ‘mine’
in relaxed awareness.
Now that the natural state awakens,
love awakens.
That is the perfume of Being.

Er is geen benadering potenter om te ontwaken dan Vipassana meditatie.
De kracht ligt in de eenvoud en directheid.
Versmelten met de ademhaling zodat je samenvalt met het universele bewustzijn.
Getuige-bewustzijn verenigt zich met de essentie van het leven.

Hier ontmoeten we het leven zoals het is,
zonder tussenkomst van ‘ik’ en ‘mijn’
in ontspannen gewaarzijn.
Nu de natuurlijke staat ontwaakt,
wordt liefde wakker.
Dat is het parfum van Zijn.

Neexistuje účinnější cesta k probuzení než vipassana.
Její síla spočívá v jednoduchosti a přímosti.
Splývání s dechem směřující ke splynutí s univerzálním vědomím.
Vědomí svědka a esence života splývají v jedno.

Zde se setkáváme se životem takovým, jaký je,
bez zasahování „já“ a „moje“,
v uvolněném vědomí.
Když se nyní probouzí přirozený stav,
probouzí se láska.
To je vůně Bytí.

Vipassana Agenda Vipassana Agenda Program vipassanových setkání

The Vipassana days and retreats serve to keep entering silence and recognise this as our true nature. De Vipassana dagen en retraites zijn er om de stilte te betreden en te herkennen als onze ware natuur. Vipassanové dny a retreaty slouží k opakovaném vstupování do ticha a jeho rozpoznávání jako naší pravé podstaty.

Read more Lees meer Přečtěte si více

Tantric Vipassana Tantrische Vipassana Tantrická vipassana

You are not separate from life, you are life. Making love to the breath you merge with existence. Je staat niet los van het leven, maar je bent het leven. Je bedrijft de liefde met de adem en het bestaan versmelt met jou. Od života nejste odděleni, to vy jste život. Milováním se s dechem splýváte s existencí.

Read more Lees meer Přečtěte si více

Meditation Meditatie Meditace

“God is the breath of all breath.” - Kabir “God is de adem van alle adem.” - Kabir „Bůh je dech všeho dechu.“ - Kabir

Read more Lees meer Přečtěte si více

The Gayatri mantra De Gayatri mantra Gajátrí mantra

The Gayatri mantra is a katalysor for enlightenment. It affects all realms of experience. It makes the body lighter. The mind expands and dissolves. Dark and moody feelings disappear. Above all it shows our true nature: the Absolute. 'This light I am.' De Gayatri mantra is een katalysator voor verlichting. Het heeft effect op alle lagen van ervaring. Het maakt het lichaam lichter. De mind wordt ruimer en lost op. Zware en sombere gevoelens verdwijnen. Bovenal toont het onze ware aard: het Absolute. ‘Dit licht ben ik.’ Gajátrí mantra je katalyzátorem osvícení. Ovlivňuje všechny říše zkušenosti. Činí tělo lehčím. Mysl se projasňuje a rozpouští. Těžké a temné pocity mizí. Především odhaluje naši pravou podstatu: Absolutno. „Toto světlo jsem já.“

The Gayatri mantra De Gayatri mantra Gajátrí mantra

Instruction Instructie Instrukce

Vipassana is a deep relaxation and an awake natural awareness. Vipassana is een diepe ontspanning en een wakker en natuurlijk gewaarzijn. Vipassana je hluboké uvolnění a probuzené přirozené vědomí.

Read more Lees meer Přečtěte si více

Vipassana and Mindfulness Vipassana en Mindfulness Vipassana a bdělá pozornost

Mindfulness has become a popular and well-known method for increasing awareness. Mindfulness has its root in Vipassana; it is derived from it. Mindfulness is in het laatste decennium vooral bekend en in sommige kringen zelfs populair geworden. Mindfulness vindt haar oorsprong in Vipassana. Het is hiervan afgeleid. Mindfulness se stala oblíbenou a známou metodou prohlubování vědomí. Má kořeny ve vipassaně: je od ní odvozená.

Vipassana and Mindfulness Vipassana en Mindfulness Vipassana a bdělá pozornost

The new revolution in Vipassana De nieuwe revolutie in Vipassana Nová revoluce ve vipassaně

“When you can stay rooted in the vital breath, you will become manifest, exactly as you are.” - Nisargadatta Maharaj “Wanneer je in staat bent je te grondvesten in de vitale ademhaling, dan word je manifest, precies zoals je bent” - Nisargadatta Maharaj „Pokud dokážete zůstat zakořeněni v životodárném dechu, budete se manifestovat, takoví, jací jste.“ - Nisargadatta Maharaj

Read more Lees meer Přečtěte si více

Experiences of participants Ervaringen van deelnemers Zkušenosti účastníků

“Ever deeper entering my self. Until the silence carries me where I could go no further on my own. What was unbearable, intense and compact, thereby getting secluded inside me, is now unfolding itself by breathing. The silence gives me the strength to see what was...” “Steeds dieper bij mezelf naar binnen. Tot de stilte me draagt naar waar ik op eigen kracht niet meer kon komen. Wat ondraaglijk was, intens en compact, en zo in mij afgesloten raakte, gaat zich nu ademend ontvouwen. De stilte geeft me de kracht te zien wat was...” „Vstupuji do sebe čím dál hlouběji. Až mě ticho odnese tam, kde už nemůžu jít sama. To, co bylo nesnesitelné, intenzivní a kompaktní, a proto jsem to v sobě vydělovala, se teď samo rozbaluje působením dechu. Ticho mi dává sílu vidět to, co…“

More experiences Meer ervaringen Další zkušenosti

For more information about Naropa, see his website: www.naropa.eu.

Meer informatie over Naropa kun je vinden op zijn website: www.naropa.eu.

Další informace o Naropovi najdete na webu www.naropa.eu.